Структура

Институт по предприемачество

Директор
Заместник-директор по научноизследователската дейност
Главен експерт по административно обслужване на институтите в УНСС
Лидия Велчева

Лидия Велчева

Личен e-mail: lidiavelcheva1@gmail.com
Телефон: (02) 8195 240
Кабинет: 4039

Хонорувани преподаватели: