Структура

Катедра "Икономика на природните ресурси"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Еманоела Белишка

Телефон: (02) 8195 281
Кабинет: 1067

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Валерия Николаева
Форма на обучение: редовно
Лилия Ананиева
Форма на обучение: редовно
Алие Боризанова
Форма на обучение: задочно
Веселка Маркова
Форма на обучение: задочно
Желю Асенов
Форма на обучение: задочно
Любомир Левичаров
Форма на обучение: задочно
Мария Топчиева
Форма на обучение: задочно
Невена Иванова
Форма на обучение: задочно
Радослав Пашов
Форма на обучение: задочно
Силвия Томова-Захариева
Форма на обучение: задочно
Сокол Салаху
Форма на обучение: самостоятелно