Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: сряда, 10 януари 2024 10:58

Институции и социално изключване: изследване на институционалните логики, които блокират участието в обществото

Научноизследователският проект „Институции и социално изключване: изследване на институционалните логики, които блокират участието в обществото“ се изпълнява от научен колектив от Университета за национално и световно стопанство (базова организация), чрез Центъра за социологически и психологически изследвания към катедра „Икономическа социология“, в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г. на фонд „Научни изследвания“ (договор № КО-06-Н75/5 от 7 декември 2023 г.).

Проектът е с продължителност от 36 месеца и бюджет от 149 200 лв.

Изследователската стратегия на проекта се изгражда върху основната теза, че големият дял на хората, живеещи в състояние на бедност и социално изключване в България, може да се обясни и със съществуването на т.нар. „институционализирани модели на социално изключване“, които са исторически и културно обусловени и които възпроизвеждат съществуващи властови дисбаланси по повод разпределението на ресурсите, благата и възможностите на микро-, мезо- и макроравнище.

Основната цел на проекта да бъдат идентифицирани и описани в тяхното причинно-следствено проявление основните институционализирани модели на социално изключване в България. Специфичните цели са следните:

1. Да се установят по емпиричен път институционализираните модели на социално изключване с най-мащабно въздействие.

2. Да се установят по емпиричен път социалните механизми, чрез които моделите за социално изключване с най-голямо въздействие са придобили и запазили статута си на елемент на институционалния ред.

За изпълнението на целите е предвидено използването на разнообразни количествени и качествени изследователски методи.

Участници:

проф. д-р Вяра Стоилова - ръководител на научния колектив

Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов - учен

Доц. д-р Тодорка Кинева - учен, директор на Центъра за социологически и психологически изследвания към катедра "Икономическа социология"

Доц. д-р Донка Никова-Циуциу - учен

Гл. ас. д-р Мариета Христова - учен, заместник-директор на Центъра за социологически и психологически изследвания към катедра "Икономическа социология"

Гл. ас. д-р Драгомир Драганов - учен

Атанас Стойчев - докторант

Габриела Марангозова - докторант

Тереза Трайкова - докторант

Владислава Димитрова - докторант

Васил Христов - студент