Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: сряда, 10 януари 2024 10:27

Насилие над жени: типологизации, социални и икономически последствия

Научноизследователският проект „Насилие над жени: типологизации, икономически и социални последствия“ се изпълнява от научни колективи от Университета за национално и световно стопанство (базова организация), чрез Центъра за социологически и психологически изследвания към катедра „Икономическа социология“, и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (партньорска организация), чрез Стопанския факултет, в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г. на фонд „Научни изследвания“ (договор № КО-06-Н75/2 от 7 декември 2023 г.).

Проектът е с обща продължителност от 36 месеца и общ бюджет от 303 400 лв., в т.ч. 184 448 лв. за Университета за национално и световно стопанство и 119 852 лв. за Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основната цел на проекта е да се разшири фундаменталното познание за типичните форми на насилие над жени в България и техните социални и икономически последствия. Залагайки на подход, насочен към стимулиране на устойчивото партньорство между два от водещите университета в България в областта на социалните науки, чрез проекта ще се търсят възможности за проучване на основните фактори и причини за явлението, за типологизиране на неговите проявления и анализ на неговите негативните последствия. Натрупаното знание ще бъде използвано за изготвяне на практически ориентирани препоръки относно публичните политики, включително за подобряване на нормативната уредба и институционалните практики. Не на последно място, проектът цели и повишаване на информираността на обществото за причините за възникване на насилието над жени и за начините за неговата превенция.

В методологичен план, проектът залага на т.нар. „смесени методи“ (mixed method reseach),  т.е. на комбиниране на качествени и количествени методи, за да се отговори на определени изследователски въпроси.

Предвижда се извършването на кабинетно проучване, благодарение на което ще бъде изградена концептуална и методологическа рамка на изследването на насилието над жени. Прегледът на литературни източници и съществуващи научни публикации ще подпомогне подготовката на останалите емпирични изследвания, заложени в проекта.

В допълнение към кабинетното проучване, в проекта се предвижда провеждането на фокус групи и дълбочинни интервюта за изследване на експертни мнения за разпространението и проявлението на насилието над жени в България и неговите социални и икономически последствия.

Емпиричната информация от фокус групите и дълбочинните интервюта ще бъде обогатена с национално представително изследване на разпространението и проявленията на насилието над жени, на обществените възприятия към насилието над жени и на неговите социални и икономически последствия.

За анализа на информацията ще бъдат приложени разнообразни изследователски методи и техники от приложното поле на социологията, икономиката, правото, криминологията, психологията и социалната психология, статистиката и иконометрията.


Участници:

От Университета за национално и световно стопанство

Проф. д-р Георги Светлозаров Петрунов – декан на Общоикономическия факултет на УНСС, ръководител на катедра "Икономическа социология" и ръководител на научния колектив

Проф. д-р Вяра Стоилова – учен

Доц. д-р Тодорка Кинева – учен, директор на Центъра за социологически и психологически изследвания

Доц. д-р Александър Стоянов – учен

Доц. д-р Донка Никова-Циуциу – учен

Доц. д-р Бойка Чернева – учен

Доц. д-р Пресиян Марков – учен

Гл. ас. д-р Мариета Христова – учен, заместник-директор на Центъра за социологически и психологически изследвания

Гл. ас. д-р Драгомир Драганов – учен

Ас. д-р Николай Янев – учен

Радина Великова – докторант

Трифон Трифонов – докторант

Атанас Стойчев – докторант

Габриела Марангозова – докторант

Тереза Трайкова – докторант

Владислава Димитрова – докторант

Васил Христов – студент

 

От Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Албена Вуцова – учен

Доц. д-р Тодор Ялъмов – учен

Доц. д-р Алексей Пампоров – учен

Гл. ас. д-р Емил Митов – учен

Гл. ас. д-р Мартина Арабаджиева – учен

Пламена Калайджиева – докторант