Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: вторник, 09 януари 2024 0:25

Приключили


Провеждане на социологическо проучване относно ефективността и адекватността на системата за продължаващо професионално развитие на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори, организирана и провеждана от Институт на дипломираните експерт-счетоводители  (ИДЕС). 2020 г.

Целта на социологическото проучване бе анализ, оценка и представяне на резултатите от дейностите по продължаващо професионално развитие (ППР) на регистрираните одитори, състояние и ниво на полезност на системата, организирана и провеждана от ИДЕС.

 В допълнение се идентифицира наличието на нагласи за промени в действащите Правила за ППР, даване на предложения и препоръки за подобряване на настоящия модел, в съответствие с новите Международни стандарти за образование  - МОбр.С7 и МОбр.С8, издавани от СМСОС към МФС.

Изследваха се и преценките и предложенията на участниците в проучването относно: годишни обучителни програми, областите и темите в годишния план, формите и вложените часове за повишаване на професионална квалификация и опит, както и подсигуряване на ресурсно обезпечаване посредством компетентни преподаватели, обучители и ментори на регистрираните одитори.  
ПРОЕКТ "Преглед и оценка на дейността на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“)". 2019 г.

Центърът за социологически и психологически изследвания на УНСС извърши преглед на дейността на ИА „Автомобилна администрация“ – МТ (ИААА) с цел оценка на корупционните уязвимости в работата й, и  формулира препоръки за ограничаването им.

Оценката се извърши в следните направления от дейността на ИААА:

- издаване на лицензи на Общността и лицензи за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

- организиране на изпити за придобиване правоспособност за управление на моторни превозни средства;

- контролна и административно-наказателна дейност.