Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: четвъртък, 15 юни 2017 22:54

Услуги

ЦСПИ предлага следните УСЛУГИ:

1. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология.

2. Предоставяне на възможности за подготовка, провеждане, обработка на данни от социологически изследвания за партньори на ЦСПИ.

3. Разработване на обучителни програми, организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики.

4. Осъществяване на социологически и психологически изследвания, посредством зададени параметри или разработване на цялостна програма.

5. Изготвяне на оферти за провеждане на социологически и психологически изследвания.

6. Провеждане и анализ на данни от качествени социологически изследвания: фокус групи и дълбочинни интервюта.