Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: вторник, 09 януари 2024 14:38

Цели и дейности


Основните ЦЕЛИ на Центъра за социологически и психологически изследвания са:

1. Да осъществява социологически и психологически изследвания и да създава научни разработки за протичащите дълбоки трансформационни социални, икономически и политически процеси и противоречия в съвременния свят, за възникващите глобални, регионални и национални рискове, кризи и конфликти. 

2. Да подпомага интегрирането на науката, обучението и икономическата практика у нас към европейските и световните достижения в областта на интердисциплинарните изследвания, разработването и  осъществяването на публични политики.

3. Да съдейства за трансфера на знания и опит между висши училища на национално и международно равнище в областта на икономическата социология и психология.

4. Да насърчава интердисциплинарното сътрудничество между различни научни области (социология, психология, политология, политическа икономия и др.), включително и при разработването и прилагането на конкретни социални и икономически политики.

5. Да  подпомага решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология и психология.

6. Да подпомага изследователската дейност на студентите и докторантите в Университета и да осигурява възможности за реализация и допълнителна квалификация на студенти с професионални интереси в областта на социологическите и психологическите изследвания и анализи.

 

За постигането на ЦЕЛИТЕ си Центърът социологически и психологически изследвания осъществява следните ДЕЙНОСТИ:

1. Извършване на научни изследвания с теоретичен и приложен характер самостоятелно или като партньор съвместно с други структурни звена на УНСС, както и с други академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.

2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.

3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология.

4. Разработване на обучителни програми, организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики.

5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни социологически и психологически изследвания, както и при реализацията на публични политики.

6. Обмен на информация с други национални и чуждестранни висши училища и научни организации в областта на икономическата социология и психология.

7. Провеждане на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология.