Обновено: четвъртък, 15 юни 2017 23:10
Save as PDF Print Increase font size

Дейности

За постигането на целите си Център за социологически и психологически изследвания осъществява следните дейности:

1. Извършване на научни изследвания с теоретичен и приложен характер самостоятелно или като партньор съвместно с други структурни звена на УНСС, както и с други академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.
2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.
3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология.
4. Разработване на обучителни програми, организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики.
5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни социологически и психологически изследвания, както и при реализацията на публични политики.
6. Обмен на информация с други национални и чуждестранни висши училища и научни организации в областта на икономическата социология и психология.
7. Провеждане на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология.